متن پرسش:
11-حدود 66 نفراز اعضاي تعاوني مسكن فرهنگيان در سال 1385 با واريز مبلغ 12 ميليون تومان بابت خريد زمين(3 پلاك) به تعاوني اقدام نموديم بعد از خريد زمين شهرداري با توجه به طرح جديد بعلت تغيير كاربري زمينها مانع تفكيك آن شد. كه بالاخره در سال 1393 موفق به اخذ مجوز براي تفكيك شديم.البته در اين سالها كليه امورات شركت بنا به شكايت عده اي از اعضا ؛ به هيئت مديره سابق مسكوت مانده بود و پرونده در دادگاه بود. حال حدود 10 نفر از اعضا بين 2 ميليون تومان و 500 هزار تومان براي خريد آن زمينها كمتر واريز نموده بودند . حالا اعضايي كه پول را كامل واريز نموده بودند تقاضاي سود بانكي از كساني كه كمتر واريز نموده اند را دارند . البته كسري قيمت زمينها از محل سهام كل اعضاي تعاوني پرداخت شده است. آيا طبق قانون و اساسنامه هيئت مديره مي تواند از آنها مبلغي بابت تاخير در پرداخت را نمايد؟ خواهشمند است راهنمايي فرماييد

متن پاسخ:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA نحوه برخوردبااعضايي كه به تعهدات خوددرتعاوني عمل نمي نماينددرمواد17 و58 اساسنامه موردعمل تعاونيهاي مسكن مشخص شده است.لذادرفرض سوال اخذخسارت تاخيرموضوعيت ندارد.متذكر ميگردددرصورت انعقادقراردادساخت ميتوان ضمانت اجراي ناشي ازعدم انجام ياتاخيردرانجام تعهدات را(درمرحله ساخت)پيش بيني نمود(بندهـ ماده46 اساسنامه ))

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA