متن پرسش:
12- مطابق قوانین و دستورالعمل ها، هیات مدیره تعاونی اقدام به نشر آگهی در روزنامه نموده و برای ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس زمان و مکان تعیین نموده است. پس از اتمام بازه زمانی معین شده، هیات مدیره فعلی شرکت تعاونی ، اسامی ثبت نام شده را به همراه مدارک و مستندات آنها به اداره کل تعاون و اتاق تعاون استان، برای تایید، اعلام نموده است. اما در پاسخ دریافتی از اتاق تعاون، اسامی دیگری نیز توسط اتاق تعاون به اسامی اعلام شده در نامه تعاونی، اضافه شده است. با توجه به اینکه در اگهی منتشر شده، بازه زمانی مشخصی برای ثبت نام در دفتر شرکت تعاونی اعلام شده بود و این اسامی اضافه شده در آن بازه و در شرکت تعاونی، جهت کاندیداتوری ثبت نام نکرده اند؛ آیا اعلام آنها توسط اتاق تعاون وجاهت قانونی دارد Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
متن پاسخ:

درماده9 دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات پيش بيني گرديده كه داوطلبان مدارك خودراظرف 7روز پس ازانتشارآگهي به اتاق تعاون ياتعاوني ذيربط تحويل نمايند.اين موضوع درفرضي كه تعاوني ازدريافت مدارك خودداري ميكند راهگشاست ودرحال حاضرنظريه غالب است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA