متن پرسش:

سوال شماره15-اگراعضاي هئيت مديره ايي دچار جرمي شونداعضا چگونه شكايت كنندوچگونه مي توانندوكيل بگيرند
پاسخ پرسش:

15-درصورت وقوع تخلف دراداره تعاوني بازرس ميتواند درخواست برگزاري مجمع فوق العاده راجهت بررسي گزارش خود وعنداللزوم عزل هيات مديره بنمايد درصورت عدم برگزاري ظرف يك ماه ازتاريخ دريافت درخواست بازرس ، بازرس ميتواند راسا با اطلاع اداره تعاون كار و...نسبت به برگزاري مجمع اقدام نمايد.بديهي است درهرحال مرجع ذيصلاح جهت رسيدگي به جرايم صورت گرفته مرجع قضايي است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA