متن پرسش:

17-اگر بین زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول بازرسی و زمان انتشار ان در روزنامه بهذاشتباه ۱۹ روز درنظر گرفته شود باتوجه به اینکه مجمع ذنوبت اول صوری بوده و برگزار هم نمیشود چه راه حلی برای رفع این مشکل میباشد.

.پاسخ:
وفق آيين نامه نحوه برگزاري مجامع درصورت قرارداشتن انتخابات دردستورجلسه مجمع عمومي ، رعايت فاصله حداقل 20 وحداكثر 40روز بين تاريخ انتشارآگهي وتاريخ برگزاري مجمع الزامي است.لذا حتي بافرض عدم رسميت جلسه مجمع درنوبت اول ، انتشار اگهي مجمع نوبت دوم درصورتي قانوني است كه آگهي نوبت اول به طور صحيح منتشر شده باشد. بنابراين درصورتي كه فاصله مذكور رعايت نشود تعاوني مكلف است مجددا آگهي نوبت اول رامنتشرنمايد