پاسخ سوال شماره3
3-علل قانونی و یا بخشنامه هایی که باستناد آنها یک شرکت تعاونی به تشخیص کارشناسان ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمره تعاونیهای حساس و مشمول کمیسیون ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها قرار میگیرد را اعلام فرمایید؟

مستندبه ماده68 قانون بخش تعاونی (وماده 28 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی)و سایرمقررات ابلاغی  :برخی تعاونیها نظیرتعاونیهای مسکن فرهنگیان-اعتبار-مرزنشینان-اتحادیه هاو...ازبدوتاسیس مشمول مفادماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونیهاواتاقهای تعاون بوده واصطلاحا "مشمول" نامیده میشوند.درخصوص سایرتعاونیهانظیر تعاونیهای خدماتی و...باپیشنهاد اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ذیربط ویاسایرمراجع نظارتی و.... بنابرمقتضیات محلی ودلایل ومستندات کافی ، وتشخیص وتایید کمیسیون مربوطه دراداره کل استان ،فهرست پیشنهادی برای مشمولیت به دفترذیربط دروزارت تعاون کارورفاه اجتماعی اعلام گردیده ودرصورت تایید ، درزمره تعاونیهای مشمول قرارمیگیرند.