پاسخ سوال شماره4
4-آیا با ارائه وکالت بلاعزل حق اقدام در خصوص موضوع وکالت از موکل ساقط می گردد 2- آیا با فوت موکل وکالت بلا عزل بی اعتبار می گردد؟

وفق ماده683 قانون مدنی موکل میتواند عملی راکه وکالت انجام ان رابه وکیل داده است خودانجام دهد.زیرا وکالت عبارتست از دادن نمایندگی به دیگری درانجام امری، وسلب انجام آن به وسیله موکل نمیباشد.مگرآنکه درضمن عقدمزبور قیدگرددکه موکل نمیتواند عمل منافی وخلاف مقتضای عقدوکالت انجام دهدویااینکه قرائن واوضاع واحوال دلالت نماید که شرط عدم عزل ، سلب حق عمل منافی با موضوع وکالت ازسوی موکل بوده که دراین صورت موکل حق انجام عمل خلاف آن راندارد.
درخصوص قسمت دوم سوال نیز باید متذکر شد که عقدوکالت ازعقودجایزبوده ووفق ماده954قانون مدنی کلیه عقود جایزبه فوت احدطرفین منفسخ میشود.لذاسلب حق عزل وکیل ازموکل ، طبیعت عقدجایزرابه لازم مبدل نمینماید.