5-لطفا اساسنامه جديد مسكن متعارف را داخل ليست اساسنامه ها قرار دهيد?

پاسخ:

اساسنامه تعاونيهاي مسكن متعارف اصلاح شده اماچون دريك مورد استعلام شده بعد ازدريافت پاسخ استعلام ازوزارت درسايت قرارداده ميشود.