7-لطفا آن قسمت از قانون تجارت كه در ارتباط با تصفيه شركتهاي تعاوني مي باشد را در قسمت قوانين حوزه تعاون قرار دهيد  ؟
پاسخ

قانون تجارت به طور كامل درسايت هست (به مبحث انحلال وتصفيه شركتهاي سهامي مراجعه شود