سوال شماره8 : نحوه محاسبه مبلغ تعطيل كاري و جمعه كاري دركدام قسمت از نرم افزار مي باشد.

پاسخ :

8-باتوجه به اینکه حقوق روزهای جمعه وتعطیل نیزبه صورت اضافه کاری محاسبه می شود دقیقا برابر فرمول اضافه کاری بوده پس بنابراین بایستی درقسمت اضافه کاری نرم افزاردرج شود.اگرشرکت شما بصورتی است که به جای کاردر روز جمعی روز دیگری راتعطیل می کنید،پس فقط40درصدتعلق گرفته وبایستی در خانه مقابل نوبت کاری40 زده ودر قسمت ساعت آن ساعات کاری روزجمعه درج گردد.