سوال شماره1
متن پرسش :
1-آیا طرفین قراردادمی توانند باتوافق مزایایی کمترازآنچه درقانون کار ومقررات تبعی پیش بینی شده  درنظربگیرند؟
متن پاسخ :
درقراردادرعایت حداقل های پیش بینی شده درقانون کار ومقررات تبعی الزامی است وکارگروکارفرما حتی با توافق نمی توانندبرای امتیازات ومزایای کمتراز قانون موافقت داشته ودر قرارداد لحاظ نمایند.هرگونه توافق برخلاف مقررات آمره قانون کارفاقداعتباربوده ودرمراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرارنمی گیردواین مراجع در هرحال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری وصدور رای قرارمی دهند.