2-آیا کارفرمامجاز به تغییرقراردادکاردایم کارگری وتبدیل آن به قرارداد کارموقت بطوریک جانبه خواهد بود؟

پاسخ:کارگرانی که رابطه استخدامی آنان باکارفرمابراساس قراردادکاردایم مستقرشده باشدانعقادقراردادکارموقت بعدی در ماهیت دائمی بودن قرارداد کارانها تغییری ایجاد نمی کندبدیهی است چنانچه کارگر باتوجه به توافق حاصله باکارفرما بابت قراردادکاردایم خودتسویه حساب قطعی نموده وبا دریافت کلیه مطالبات وسنوات خدمت اقدام به انعقاد قراردادکار موقت با کارفرما نموده باشد قرارداد منعقده بین طرفین معتبربوده وبدون ارتباط با قراردادکارقبلی موجودیت خواهدداشت.