اصلاحیه آئین نامه نحوه تشکیل مجامع شرکت هاواتحادیه های تعاونی ابلاغ شد
آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده (33) قانون بخش تعاونی) مصوب 87/3/9
آیین نامه مواد6و20 قانون بخش تعاونی
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل ونطارت برشرکتهای تعاونی سهامی عام
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی بااصلاحات انجام شده درسال1392
آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح
  
آیین نامه داوری دربخش تعاونی
تصویب آیین نامه اجرایی ماده(75)الحاقی قانون بخش تعاون -مصوب سال1393-درجلسه 95/4/9 هیئت وزیران