نام کتاب :قوانین وآئین نامه کاربردی کار،تعاون وتعاون وتامین اجتماعی
مولف:هاشم باغبان نژادمعصومه اسدی عطایی،ملیحه رحیمی تربتی

موضوع کتاب: این کتاب مشتمل بر قوانین با آخرین اصلاحات وآئین نامه های کاربردی کار،تعاون وتامین اجتماعی می باشد،که برای اولین باردرکشورپس ازادغام وزارتخانه های این سه حوزه دریک مجموعه تدوین گردیده است.
نام کتاب:قانون کار ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های کاربردی حوزه روابط کار 


مولف:هاشم باغبان نژاد


موضوع کتاب:این کتاب مشتمل بر آخرین قوانین،مقررات مرتبط با قانون کار می باشد.
نام کتاب :مقررات تعاونی هامولف:معصومه اسدی عطایی،عباس علیزاده


موضوع کتاب: این کتاب مشتمل بر مجموعه آخرین قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاون  می باشد.