قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون
باسمه تعالی


قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر 15ماده درجلسه علنی روزچهارشنبه مورخ 93/2/17 مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 93/2/31 به تاییدشورای نگهبان رسید.
متن کامل قانون مذکوررادرقسمت اطلاعات حقوقی تعاون/قوانین ملاحظه فرمایید.

مدیریت وب سایت