بسم الله الرحمن الرحیم

تخته سیاه

                                    جلسه سوم

باسلام

از اینکه وب سایت مشاور رهنما را جهت ارتقاء معلومات خویش در زمینه قوانین و مقررات کار  انتخاب نمودید از شما متشکریم.

—       در ادامه مطالب جلسات قبل در این جلسه که جلسه سوم می باشد  با موضوعاتی همچون گذشته حقوق کار ، حقوق کار امروزی ، دوره دخالت دولت ، قانون گذاری ، سیاستگذاری ، نظارت اجرایی ، روابط جمعی کار آشنا خواهید شد .

گذشته حقوق کار

—       1- دوره آزادی مطلق

—       2- دوره دخالت دولت

—       3- دوره روابط جمعی کار

—       1-1-اصل آزادی در انعقاد قرارداد بر اساس اصالت  و مخالفت هر نوع دخالت دولت  و یا گروه خاص در روابط فی مابین افراد بود ( لیبرالیسم اقتصادی )

—       2-1-نتایج انقلاب صنعتی و آزادیخواهی  قرن هیجدهم  وکارگران خود را به عنوان طبقه بالقوه قدرتمندی احساس نمایند .مطالبه حقوق خاصه خویش و قدمهای آغازین برای تدوین اولین قواعد و مقررات کار بر داشته شد . در انگلستان نخستین قانون کار در سال 1802 توسط پارلمان درباره محدود کردن ساعات کارکودکان وضع شد . در سال 1833 قانون کار دیگری از تصویب پارلمان گذشت که در آن تقلیل ساعت کار ، ممنوعیت کار در شب و بازرسی کار مشاهده می شد . قانون 22 مارس 1841 در خصوص شرایط کار کودکان و کارکنان کارخانجات و کارگاهها ، اولین قانون کار در کشور فرانسه به شمار می رود

—       3-1- ایجاد موسسات بزرگ صنعتی  و تجمع کارگان در مراکز صنعتی  ، روابط انفرادی کار نمی توانست چاره ساز مسائل کار باشد(( قانون 21 مارس 1884 فرانسه در خصوص آزادی سندیکا )

حقوق کار امروزی

—       1- روابط فردی کار

—       2- دخالتهای دولت

—       3- روابط جمعی کار

—       1-1-علی  رغم اجتماعی شدن حقوق کار لیکن روابط فردی کارگر و کارفرما امروز هنوز عنوان محوری خود را حفظ کرده است . از طرفی روابط  آزاد فردی تا آنجا که از حدود قانونی تجاوز نکند قابل احترام است

—       2-1- با توجه به خصیصه حمایتی بودن حقوق کار و ضرورت وجود ضمانت اجرای قواعد حمایتی

—       3-1- سندیکالیسم جریان اجتماعی متکاملی است که انقلاب صنعتی و انقلابهای اجتماعی از نظر فکری ، نیروی محرکه پیدایش و سپس پیشرفت آن بوده اند درکشورهای دارای بنیادهای سیاسی دموکراتیک هستند این برخوردها نهایتا به تعاطی و تفاهم خواهد انجامید

—       روابط فردی کار

—       1- انعقاد قرارداد به دور از جنجال های طبقاتی و نظارتی

—       2- رضایت طرفین در شرایط کار و مزد

—       3- میزان مهارت کارگران

—       4- امتیازات بیشتر از حداقل های تعیین شده در قوانین کار

 دوره دخالت دولت

—       1- قانون گذاری

—       2- سیاستگذاری

—       3- نظارت اجرایی

—       4- اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین المللی

—       1- اصلی ترین منبع حقوق کار

—       2- تدوین ارایه ضوابط و موازینی که مقتضیات کلی دولت و مصالح جمعی ملت مورد توجه قرار می گیرد

—       3- اقدامات اجرایی دولت در مقام اجرای  قانون کار

—       4- نفش فعال سندیکاها در تدوین قواعد و مقررات کار

—       قانون گذاری

—       1- قانون اساسی

—       2- قوانین عادی

—       3- مقررات اجرایی کار

—       1- مبین حقوق و تکالیف زمامداران و فرمانبرداران جامعه است . ( حق کار – امنیت شغلی – حقوق سندیکایی – حق اعتصاب – حق مذاکره جمعی  کار و انعقاد پیمان جمعی  کار – حق تامین اجتماعی – حق مالکیت و آزادی کار )

—       2- تدوین آن در اختیار قوه مقننه است .( در شرایط  زمان و مکان و تحولات اقتصادی و اجنماعی و نوسان سیاستها اصولا قابل تغییرند )

—       3- تدوین آن در اختیار قوه مجریه است (آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در راستای تسهیل  و اجرایی شدن قوانین عادی )

 —       سیاستگذاری

—       1- سیاست گذاری اشتغال

—       2- سیاست گذاری تعدیل اقتصادی

—       1- هدف اصلی حقوق کار حمایت از طبقه کارگر است – ایجاد شغل – امنیت شغلی – بیمه بیکاری -

—       2- رابطه اقتصادی کارگر و کارفرما با پرداخت مزد در مقابل انجام کار تحقق می یابد .

—        مزد دارای مفاهیم حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی است

—       از نظر حقوقی ، مزد ما به ازاء کار به شمار می رود

—       از نظر اقتصادی ، مزد قیمت کاری است که کارفرما خود را متعهد پرداخت آن به کارگر در مقابل انجام کار

—       از نظر اجتماعی ، مزد درآمدی است که کارگر به وسیله آن زندگی خود را تامین می کند

—       نظارت اجرایی

—       1- هدایت و ارشاد

—       2- بازرسی کار

—       3- دادرسی کار

—       1- وزات کار ، به عنوان سازمان اختصاصی و تخصصی مسائل کار و اشتغال و مجری قانون کار ، مرجعیت و هدایت و ارشاد کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد

—       2-  ضمانت اجرای حقوق حمایتی و قواعد امری کار ایجاب می کند که دولت بر اجرای صحیح مقررات در مسائل و روابط کار نظارت دقیق داشته باشد

—       3- رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار

 —       روابط جمعی کار

—       1- دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف

—       2- دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان

—       3- اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه ها

—       4- اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین المللی

—       1- سندیکا حق دارد از طریق شرکت و عضویت در شوراهای حل اختلاف فردی از حقوق هر کارگر عضو به هنگام رسیدگی پرونده دفاع نماید

—       2- مذاکره و انعقاد پیمانهای جمعی کار به منظور کسب امتیازات برای کارگران

—       3- نقش محوری سندیکا در کارگاهها و اشتراک مساعی در امور کارگاهها ( انجمن اسلامی ، نماینده قانونی کارگران )

—       3- شوراهای قانونی سه جانبه  ، کنفرانس بین المللی کار

هدف ما ارتقاء معلومات شما در زمینه قوانین و مقررات کار است

باتشکر از همراهی شما در جلسه بعد منتظرتان هستیم

جلسه چهارم روز چهارشنبه مورخ 1393/7/16

 

14.00 Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA