هم وطنان گرامی می توانند آئین نامه فوق را در قسمت آئین نامه ها زیر شاخه اطلاعات حقوقی کار مشاهد نمایند.