معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : متعاقب صدور دستورالعمل شماره (35) روابط کار در دی ماه 1392 پذیرش قراردادهای کار سفید امضا و سایر اسناد مربوط به تسویه حساب کارگران که به صورت سفید امضا تهیه شده باشد به عنوان ادله اثبات ادعای کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ممنوع است .

سید حسن هفده تن افزود :  به منظور تشدید ضمانت اجرای استفاده از اسناد تسویه حساب سفید امضا در روابط کارگری و کارفرمایی  با صدور بخشنامه دیگری اعلام کرد ، چنانچه شرکت های پیمانکاری ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع دستورالعمل شماره 14971 مورخ 1388/2/19 اقدام به اخذ هرگونه تسویه حساب سفید امضا یا انعقاد قرارداد به صورت سفید امضا با کارگران نمایند، صلاحیت کاری آنان لغو و برای شرکت در مناقصات مربوط به دوره های بعد تایید نخواهد شد.
وی ادامه داد: ضمنا این شرکت ها مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و نسخه ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند.