بسم الله الرحمن الرحیم 
درهر جامعه ای اگر فقر وارد شود ایمان را فراری می دهد

هم وطن گرامی مطمئن باش اگر پشت چراغ قرمز شاخه ای گل یا روزنامه ای خریدی ، شما فقیر نمی شوی لیکن در آن لحظه خدا شما را می بیند ؟؟؟

و خدا رحم کند بر شما مدیر و مسئولی که شبی را فقیر گرسنه بخوابد و آن روز قدمی برای ایشان بر نداشته باشی  و وای بر شما ثروتمندی که مال اندوخته نمایی و شبی را فقیر گرسنه بخوابد ؟؟؟