هم وطنان گرامی می توانند بخشنامه فوق را در قسمت بخشنامه ها زیر شاخه اطلاعات حقوقی کار مشاهد نمایند.