هم وطنان گرامی می توانند دستورالعمل مذکوررادرقسمت دستورالعمل ها زیرشاخه اطلاعات حقوقی تعاون مشاهده نمایند.