هم وطنان گرامی می توانند بخشنامه فوق را در قسمت بخشنامه ها زیر شاخه اطلاعات حقوقی کار مشاهده نمایند.