هم وطنان گرامی می توانند آئین نامه مذکوررادرقسمت آئین نامه ها زیرشاخه اطلاعات حقوقی تعاون مشاهده نمایند.