نظر به سوالات وابهامات هم وطنان گرامی درخصوص قانون مذکور،بدینوسیله باطلاع می رساند: بخشنامه مدیرکل محترم اداره کل روابط کاروجبران خدمت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درقسمت بخشنامه ها زیرشاخه اطلاعات حقوق کاردرج گردید.