ارسال مقالات در زمینه های (کارآفرینی-اشتغال-بهبودفضای کسب وکار-تعاون)

ازکلیه هموطنان،دانشجویان ،اساتیدوکارآفرینان محترم که علاقه مند به درج مقالات خویش دروب سایت گروه مشاوررهنما می باشندبارعایت شرایط ذیل دعوت به همکاری می گردد.
 مقالات با موضوع(کارآفرینی-اشتغال-بهبودفضای کسب وکار-تعاون) باشد.

 نام ونام خانوادگی مولف،سطح تحصیلات،همراه بانشانی کامل تلفن وآدرس پست الکترونیک درپایان مقاله ذکرگردد.

 مقالات ازطریق گزینه ارسال کتاب ومقالات که در منوی اصلی تعبیه شده است ارسال شود تامتعاقبا" مقاله ارسالی در فضای وب سایت وبانام مولف درج گردد.
 مقالاتی که توسط کارشناسان این وب سایت بررسی وشرایط اجرایی شدن در سطح جامعه راداراباشندتوسط مدیریت وب سایت به سازمان ها وادارات دولتی مرتبط باموضوع مقاله با درج نام مولف پیشنهاد می گردد.


با تشکر مدیریت وب سایت