ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره4 قانون استفاده از خدمات تخصص وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب 1379/6/13 هیات محترم وزیران:

هم وطنان گرامی می توانند جهت ملاحظه آئین نامه مذکور به قسمت آئین نامه ها زیرشاخه اطلاعات حقوقی تعاون مراجعه فرمایند