جدول دستمزد با احتساب پایه سنوات کارگران از سال1358 لغایت سال1393

احتراما نظر به تقاضای هم وطنان گرامی جدول دستمزد با احتساب پایه سنوات کارگران از سال1358 لغایت 1393 در قسمت فرم ها زیر شاخه اطلاعات حقوقی کار درج گردید.