هم وطنان گرامی می توانند دستورالعمل مذکوررادرقسمت دستورالعمل ها زیرشاخه اطلاعات حقوقی کارمشاهده نمایند.